A UsedSoft-ügy: Jogszerű az online szoftverek újraeladása az EU-ban - arsboni (2024)

Jogszerű az online letöltött szoftverekkel való másodlagos kereskedelem az Európai Unió Bíróságának 2012. júliusi döntése alapján. A döntés az Oracle és a UsedSoft GmbH közötti perben született, melyben az eljáró német bíróság előzetes döntéshozatal iránti kérelemmel fordult a Bírósághoz. A döntéstől a használt szoftverek piacának fellendülését várják.

A jogvita lényege abban foglalható össze, hogy az Oracle sérelmezte, hogy a UsedSoft olyan szoftverekre vonatkozó licenceket kínál eladásra, amelyeket előzőleg az Oracle ügyfeleitől vett meg. E licencek között úgynevezett csoportos licencek is voltak, amelyek esetében 25 felhasználóra biztosított a szoftvergyártó használati jogot. További felhasználók esetén új licencet kellett vásárolni.

A UsedSoft-ügy: Jogszerű az online szoftverek újraeladása az EU-ban - arsboni (1)

Az ügyben a szerzői jog által biztosított kizárólagos terjesztési jog kimerülésének feltételei kerültek vizsgálat alá.A szoftverek megalkotóinak jogait a szerzői jog védi, a szoftver az irodalmi alkotásoknak biztosított védelemben részesül. Így csak a szerző, vagy a szerzőtől származó engedéllyel rendelkező személynek van joga többek között a szoftver többszörözésére, átdolgozására, a szoftvernek vagy másolatainak nyilvános terjesztésére. Az engedélyt szoftverek esetében a végfelhasználói szerződés tartalmazza, és ebben szabályozza a jogosult a használat feltételeit.A szerző jogainak azonban van egy igen jelentős korlátja: a mű- jelen esetben program- egy műpéldányának jogosult általi első eladása kimeríti az adott példány vonatkozásában a terjesztéséhez való jogot. Ezt könnyű elképzelni egy könyv esetében, ahol a vásárlás után a könyv tulajdonosa a továbbiakban azt bárkinek eladhatja korlátozás nélkül. Itt elég csak az antikváriumokra gondolni. Ugyanakkor nem képzelhető el a könyv nyilvános felolvasása, átdolgozása, és újra kiadása, vagy- ami a UsedSoft-ügy szempontjából is jelentőséget kapott- lemásolása, és a másolatok terjesztése.

Az Oracle szerint a UsedSoft a szoftvergyártó többszörözéshez való kizárólagos jogát sértette meg, mikor a használt programokat vevői gépére másoltatta át, illetve lehetővé tette, hogy azokat az Oracle oldaláról letöltsék. A felhasználói szerződés szerint a felhasználói jogok ugyanis nem ruházhatók át az Oracle vevői által. A UsedSoft szerint viszont az Oracle vásárlói az online letöltéssel megvették a programot, ezzel tehát az eredeti szerző terjesztéshez való joga kimerült, többé nem korlátozhatta volna az adott termék eladását.

A közelmúltban a szoftverek átruházhatóságának kérdése nagy figyelmet kapott, több államban egymással ellentétes ítéletek születtek, és az ebben a tárgyban publikáló szerzők véleménye is nagyban eltért.

A megválaszolandó kérdések a következők:
Minek minősíthető a szóban forgó szerződés? Adásvétel vagy egyes jogosultságok átruházása? A kimerülés szabályának értelmében csak adásvétel esetében szűnik meg a szerző terjesztéshez való kizárólagos joga. Az Oracle szerint azonban a cég a programot ingyenesen bocsátotta rendelkezésre azért, hogy vevői a felhasználói szerződés megkötése után azt használhassák.

Többen azt a kérdést is feltették, hogy az online szoftver letöltéséhez való jog biztosítása adásvétel vagy inkább valamilyen szolgáltatás.

Megfontolandó, hogy van-e műpéldány. A már említett, könyvről szóló példa estében nem nehéz megítélni, mely konkrét műpéldány vonatkozásában kell értelmezni a kimerülési szabályt. De egy szoftver esetében mi tekinthető műnek? A vevő számítógépén létrejött másolat? Min szerzett a vevő tulajdonjogot?

Az előző kérdéshez kapcsolódóan, van jelentősége az átruházás módjának? A boltokban kapható, „dobozos” szoftverek esetében a kimerülési szabály alkalmazandó. Különbség van tehát akkor, ha a kérdéses programot nem a boltban vesszük, hanem a netről töltjük le?A digitális termékek átruházása során más műpéldányokhoz képest szinte kikerülhetetlen az – akár ideiglenes- másolatok létrejötte. Ez a technológiára jellemző sajátosságként mint a jogszerű használat egyetlen útja, megengedett, vagy éppen ellenkezőleg, jogellenes többszörözésnek minősül?Van jogi relevanciája annak, hogy – a szerzői jogok jogosultjai szerint legalábbis- online letöltés esetén könnyebb a másolatkészítés, illetve kevésbé ellenőrizhető a forgalom, és az eredetiség?Mi a helyzet csoportos licencek esetén, ha az eredeti vásárló csomagban, meghatározott számú felhasználó vonatkozásában kapott adott esetben kedvezőbb áron használati jogot, azonban a csoportos licencet feldarabolja?

A döntés

Az Európai Bíróság szerint a program példányának letöltése, és az arra vonatkozó felhasználói licencszerződés megkötése szétválaszthatatlan egységet alkot, mely magában foglalja a program példánya feletti tulajdonjog átruházását. (Az egyik legvitatottabb problémát, az eladás fogalmának értelmezését a Bíróság úgy oldotta meg, hogy megállapította, az eladás fogalmát jelen esetben önálló uniós jogi fogalomként, a nemzeti jogszabályoktól függetlenül kell értelmezni, amelyre neki magának van hatásköre.)

Az átadás módja kapcsán a Bíróság úgy találta, nincs jelentősége a program átruházásának egyes módjai között, azaz ugyanolyan szabályok vonatkoznak a terjesztés jogának kimerülésére a boltban vett tárgyi, vagy a letöltött, immateriális műpéldányok esetében. Ennek alapján a kérdéses szerzői jog jogosultja már nem tiltakozhat a példány újra eladása ellen, még az eladást tiltó szerződéses rendelkezések esetében sem. Ki kell emelni, hogy mindez azonban csak akkor lehetséges, ha az eredeti vevő birtokában lévő valamennyi másolati példányt megsemmisítik. (Ugyanis több példány keletkezése és különböző személyek általi használata már egyértelműen jogosulatlan többszörözésnek minősülne.) Nem összeegyeztethető a kimerülés szabályával a csoportos licencek feldarabolása sem. A Bíróság szerint továbbá a jogosult számára rendelkezésre állnak azok a technikai eszközök, amelyek a forgalom során keletező egyes másolatok kivonásának ellenőrzését lehetővé teszik.

Sokan a használt szoftverek piacának radikális fellendülését várják a döntéstől. Habár Magyarországon a másodlagos szoftverpiac más államokhoz képest viszonylag fejletlen, a szerzői jogi szabályok itthon is az uniós normáknak megfelelően értelmezendők és alkalmazandók, ezért elképzelhető, hogy a döntés a hazai szoftverpiacon is változást hoz.

*

Kép forrása:http://www.usedsoft.com/themes/usedSoft/images/logo_usedSoft_340x80.png

*

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról,kövesd az Ars Bonita facebookon.

***

Ha nem szeretnél lemaradni a további írásainkról,kövesd az Arsbonita Facebookon. Videós tartalmainkért pedig látogass el a Youtube csatornánkra.

A UsedSoft-ügy: Jogszerű az online szoftverek újraeladása az EU-ban - arsboni (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Clemencia Bogisich Ret

Last Updated:

Views: 5665

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Clemencia Bogisich Ret

Birthday: 2001-07-17

Address: Suite 794 53887 Geri Spring, West Cristentown, KY 54855

Phone: +5934435460663

Job: Central Hospitality Director

Hobby: Yoga, Electronics, Rafting, Lockpicking, Inline skating, Puzzles, scrapbook

Introduction: My name is Clemencia Bogisich Ret, I am a super, outstanding, graceful, friendly, vast, comfortable, agreeable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.